เร่งขยายทางหลวงตราด เชื่อมโยงเกาะกง กัมพูชา

503

 

กรมทางหลวงเร่งขยาย ทล. หมายเลข 3 สายตราด – หาดเล็ก จ.ตราด เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน ส่งเสริมท่องเที่ยว รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระหว่างประเทศด้านภาคตะวันออก และเป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา โดยทางหลวงเส้นนี้ มีความคืบหน้ากว่า 85% แล้วเสร็จประมาณเดือน พฤศจิกายน ปี 2564 เรื่องนี้น่าสนใจไปคิดตามกันครับ

 

16 ส.ค.64 มีรายงานจากกรมทางหลวงว่า ทางกรมได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สาย ตราด – หาดเล็ก ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด สนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) รองรับการขยายตัวของเมืองและแก้ไขปัญหาการจราจร เนื่องจากจังหวัดตราดได้รับการจัดตั้งให้พัฒนาเป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก

โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการค้าการขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางดังกล่าวเป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จระยะทางรวม 65.550 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้คงเหลือช่วงสุดท้าย ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด – บ.คลองจาก ระยะทางประมาณ 23.450 กิโลเมตร กระทรวงคมนาคมจึงผลักดันให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จจะเสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง 89 กิโลเมตร

 

โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สาย ตราด – หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด – บ.คลองจาก จุดเริ่มต้นโครงการ กม.454+390 (กม.เก่า กม.55+300) – กม.477+840 (กม.เก่า กม.78+750 ) ระยะทางประมาณ 23.450 กิโลเมตร ซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอีก 7 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 11 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 985,471,490 บาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 85% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มีอัตราการเพิ่มของปริมาณรถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดตราด รวมถึงช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทยอีกด้วย

จังหวัดตราด นอกจากจะมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นทำเลสำคัญในการหนุนโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นจริงมากขึ้น

และยังช่วยส่งเสริมการค้าขายของไทยให้แข็งแกร่งขึ้น ด้วยการเป็นประตูการค้า ที่เชื่อมโยงไปยังกัมพูชา และเวียดนามตอนใต้ ด้วยครับ