ยาว 6 กม.! สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา คาดเสร็จปี 2568

819

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง 1one.asia มาติดตามความคืบหน้าโครงสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงกันบ้าง โดยล่าสุด ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เมื่อ 26- 27 มกราคมที่ผ่านมา

โดยคาดว่าจะเสนอรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายในปี 2564 ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการขอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการ โดยจะของบในปี 2565 จากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 2568 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับ

 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตําบลเกาะใหญ่ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กับตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อยู่ระหว่างดําเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) โดยเมื่อ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบแนวและรูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา และสรุปผล การศึกษาด้านต่าง ๆ ของโครงการในทุกประเด็น ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อย่างทั่วถึง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ข้อมูลจากเวบไซต์ประชาชาติธุรกิจ ที่อ้างอิงแหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท ระบุว่า ผลศึกษาโครงการเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค.นี้ จากนั้นต้องทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะเสนอภายในปี 2564

ซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับการขอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการ ในเบื้องต้นจะใช้งบฯก่อสร้างประมาณ 4,000-4,500 ล้านบาท จะของบในปี 2565 จากนั้นจะใช้เวลาสร้าง 3 ปี แล้วเสร็จเปิดใช้ในปี 2568

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี้ เป็นลักษณะโครงการสะพานก่อสร้างใหม่ ข้ามทะเลสาบสงขลา ระหว่าง ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมถนนเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบทะเลสาบสงขลา

โดยพื้นที่ศึกษาเริ่มต้นจาก ทางหลวงชนบท พท.4004 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ประมาณ กม. 3+000 แนวพื้นที่ศึกษามุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทะเลสาบสงขลา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร บรรจบกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

โดยรูปแบบไม่สรุปนะครับ เบื้องต้นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาโครงสร้างสะพาน ประกอบด้วย ส่วนของสะพานช่วงหลักและส่วนของสะพานช่วงต่อ ดังนี้

1) ส่วนของสะพานช่วงหลัก (Main Span) ที่มีความยาวช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษ มีความกว้างช่องลอดสุทธิเพื่อการเดินเรือไม่น้อยกว่า 120 เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลสูงสุด โดยรูปแบบของสะพานช่วงหลัก คือ สะพานคานขึง (Extra Road Bridge) รูปแบบเสาใช้แนวคิดจากท่ารำโนราห์

2) ส่วนของสะพานช่วงต่อทั้งสองข้างของสะพานช่วงหลัก (Side Span) ซึ่งจะเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของสายทาง มีความยาวช่วงสะพานที่สั้นกว่า ซึ่งมีรูปแบบเป็นสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Segmental Bridge) ช่วงสะพานยาว 40 เมตร

สาเหตุที่ต้องดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากการเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปยังจังหวัดสงขลา โดยใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาในการขับรถประมาณ 2 ชั่วโมง หรือโดยใช้แพขนานยนต์ซึ่งมีความล่าช้า รวมทั้งกีดขวางการเดินเรือบริเวณปากน้ำทะเลสาบ ซึ่งหากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี้แล้วเสร็จจะมีระยะทางเพียง 6 กิโลเมตร และสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง

นอกจากจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาทั้ง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

 

และมีประโยชน์ในการขนส่งสินค้า สร้างรายได้ให้แก่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบทั้ง 2 จังหวัด อีกด้วย

พื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลา ทั้งฝั่งสงขลาและพัทลุง เป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยโบราณ ซึ่งมีทั้งพ่อค้าจีน อินเดีย อาหรับ ได้เดินทางมาค้าขายบริเวณนี้ ดังปรากฏหลักฐาน การพบโบราณวัตถุมากมายในบริเวณนี้ เช่น เทวรูปในศาสนาฮินดู ภาชนะดินเผา เหรียญเงิน เหรียญทอง

มาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่เมืองรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ทั้งสงขลา พัทลุง ในยามปกติมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมเดินทางมาจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ช่วงปีใหม่ ที่เดินทาง จนที่พักไม่พอรองรับนักท่องเที่ยวเลยที่เดียว

ดังนั้นการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้าน และยังเป็นการสร้างรายให้กับประเทศด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ห่วงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งพวกปลาหายาก และนกน้ำนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่น และนกที่อพยพมาไกลจากไซบีเรีย ซึ่งผู้ดำเนินโครงการต้องมีความละเอียดในเรื่องนี้ ครับ

หากเพื่อนๆ เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตาม กดถูกใจ และกดแชร์ ด้วยครับ